List of active policies

Name Type Consentiment de l'usuari
Condicions d'ús Site policy Tots els usuaris

Resum

ACCEPTACIÓ DE LES NORMES

L'ús d’Aula digital de la UIB suposa l'acceptació de les normes que a continuació es detallen.

La Universitat de les Illes Balears es reserva el dret de modificar aquests criteris. En qualsevol cas, els possibles canvis s'anunciaran amb antelació a través de la plataforma.

TROBAREU EL BOTÓ PER ACCEPTAR LES CONDICIONS AL FINAL D'AQUESTA PÀGINA

ENCONTRARÁS EL BOTÓN PARA ACEPTAR LAS CONDICIONES AL FINAL DE ESTA PÁGINA

YOU WILL FIND THE ACCEPT BUTTON AT THE END OF THIS PAGE

Text complet de les condicions d'ús

 

CONDICIONS D'ÚS D’AULA DIGITAL

Para ver la versión en castellano, pulse aquí

To see the English version, click here

 

Descripció de les condicions generals d'ús de la plataforma Aula digital de la Universitat.

 

FINALITAT EDUCATIVA

Aula digital està destinada a l'activitat acadèmica que inclou docència, investigació i gestió, per la qual cosa no s'accepten usos aliens.

CONTINGUTS EDUCATIUS

Els continguts publicats a la plataforma tenen l'objectiu exclusiu d'estar destinats a l'activitat docent.

El docent pot posar a disposició de l'alumnat qualsevol material que sigui d'autoria pròpia, indiferentment del seu format, i altres recursos aliens que consideri oportú, sempre que estiguin emparats per una llicència que permeti fer-ne ús.

El docent és l'únic responsable de tot el material publicat a l'assignatura.

En el cas que un docent deixi d'impartir una assignatura i vulgui cedir el seu material, així com l'estructura i les diferents activitats creades a Aula digital, haurà de signar un document autoritzant-ne la còpia per part del servei Campus Digital, i l'ús posterior del material al docent encarregat de la seva docència. Quan es tracti de material d'autoria pròpia, es mantindran els crèdits originals.

Els alumnes només poden usar els materials de l'assignatura per a ús personal i no els poden reutilitzar fora de l'àmbit acadèmic, tret que es compti amb l'autorització expressa del professor.

Tot usuari d’Aula digital es fa responsable de disposar d'una còpia de la informació i/o dels fitxers que s'afegeixin a les assignatures.

La Universitat de les Illes Balears, a través del servei Campus Digital, garanteix l'accés a les assignatures del curs vigent i el material incorporat d'acord amb les dates oficials del curs acadèmic.

En acabar el curs acadèmic, aquest material i l'activitat dels usuaris es mantindrà un any més, d'acord amb el que assenyala l'ACORD NORMATIU 12741/2018, del dia 10 de maig de 2018 pel qual es modifica l'Acord normatiu 10959/2014, de 18 de març, pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Universitat (article 39, FOU 465).

DRETS D'AUTOR

Queda prohibida la publicació, total o parcial, de materials amb drets de propietat intel·lectual, sense autorització prèvia corresponent; el docent assumeix la total responsabilitat davant qualsevol reclamació que, en aquest sentit, puguin efectuar terceres persones.

El docent declara, expressament, que els materials que puja a la plataforma són documents originals seus.

Respecte d'obres de tercers que utilitzi o implementi, declara que ho fa (correcta utilització del dret de cita i d'il·lustració per a l'ensenyament) conforme a la normativa vigent, concretament al text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril; o l’ús dels quals estigui emparat en regulacions o convenis específics entre la universitat i entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual, sense infracció dels drets de terceres persones.

Les obres són utilitzades sota l’exclusiva responsabilitat del docent, la universitat queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat.

Els docents que publiquin materials propis a la plataforma gaudeixen de la protecció que els concedeix la normativa vigent sobre Propietat Intel·lectual, concretament a l’esmentat text refós de la Llei de propietat intel·lectual; o l’ús dels quals estigui emparat en regulacions o convenis específics entre la universitat i entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual, i són lliures per decidir quins drets, autoritzacions o llicències concedeixen a la resta d'usuaris.

Els usuaris es comprometen a respectar els usos permesos pels autors. L’omissió d’autorització expressa per a altres actes suposa que els autors se’n reserven els drets, i que cedeixen als usuaris, únicament, la possibilitat d'utilitzar o reproduir l'obra de forma privada, sense modificar-la, comunicar-la públicament o redistribuir-la, dins o fora la plataforma.

ACTIVITAT DE TOT TIPUS D’USUARI

Els usuaris donen el seu consentiment perquè se'n puguin revisar els registres i l'activitat dins la plataforma, sempre que sigui necessari per solucionar una incidència o consulta, ja sigui a petició del docent, de qualsevol autoritat universitària o de la Sindicatura de Greuges.

D'altra banda, el docent queda assabentat que el servei de Campus Digital pot accedir a la seva assignatura, per fer un informe sobre la seva activitat dins Aula digital, especificant dades com els registres, recursos i les activitats, a efectes d'avaluació d'ús de la plataforma.

Per tal d'expedir el Certificat d'ús de les TIC com a element de millora i d'innovació docent, el servei de Campus Digital accedirà a l'assignatura per constatar la veracitat de les dades aportades pel docent en el formulari corresponent.

DADES PERSONALS

Tots els usuarisqueden assabentats que la informació personal que es troba a Aula digital és la mateixa que hi ha a UIBdigital i que es correspon amb la informació que va lliurar al serveis administratius de la Universitat.

L’ús d’Aula digital per part de tots els usuaris dona permís perquè es publiqui la fotografia inclosa a UIBdigital, dins el perfil de la plataforma educativa, encara que sempre tindrà els privilegis oportuns per poder canviar-la o suprimir-la, en el cas que ho consideri oportú.

WEB DE CONTINGUTS DOCENTS, WEB ALLOTJADA EN LA UIB

En el cas que el docent empri una web externa per millorar la comprensió del material i/o com a suport a Aula digital, haurà de respectar igualment tot el que fa referència a drets d’autor, esmentat en aquest document, si la dita web es facilita o s’allotja en els servidors de la UIB.

UTILITZACIÓ D'EINES EXTERNES A LA UIB

És responsabilitat del docent la utilització d'altres sistemes externs a la UIB (Google Drive, Twitter...) per a la docència de la seva assignatura i de les conseqüències que se'n puguin derivar. De la mateixa manera, l'alumne serà responsable de l'ús que en pugui fer.

UTILITZACIÓ D'EINES PER A LA DETECCIÓ DE PLAGI

En compliment del que assenyala l'ACORD NORMATIU 11822/2016, del dia 18 de març de 2016 pel qual es modifica l'Acord normatiu 10959/2014, de 18 de març, pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Universitat, referent al frau, i en el cas que així es consideri oportú, el docent podrà emprar eines de control de plagi amb l'únic objectiu de comprovar si existeixen coincidències de text, totals o parcials, tant d'altres treballs com a Internet en general.

ÚS ADEQUAT DE LA PLATAFORMA

Cap tipus d’usuari pot usar Aula digital de la UIB com un mitjà per difondre publicitat ni generar SPAM, així com tampoc emprar-la per difondre o reproduir materials que vulnerin els drets de la propietat intel·lectual.

Tots els usuaris es comprometen a tenir una actitud respectuosa i a utilitzar un llenguatge adequat en la comunicació amb els altres, així com a mantenir la confidencialitat de les comunicacions privades.

 

 

 

CONDICIONES DE USO DE AULA DIGITAL

Per veure'n la versió en català, feu clic aquí

To see the English version, click here

 

Descripción de las condiciones generales de uso de la plataforma de Aula digital de la Universidad.

ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS

El uso de Aula digital de la UIB supone la aceptación de las normas que a continuación se detallan.

La Universidad de las Islas Baleares se reserva el derecho de modificar estos criterios. En cualquier caso, los posibles cambios se anunciarán con antelación a través de la plataforma.

FINALIDAD EDUCATIVA

Aula digital está destinada a la actividad académica, que incluye docencia, investigación y gestión, por lo que no se aceptan usos ajenos.

CONTENIDOS EDUCATIVOS

Los contenidos publicados en la plataforma tienen el objetivo exclusivo de estar destinados a la actividad docente.

El docente puede poner a disposición del alumnado cualquier material que sea de autoría propia, independientemente de su formato, y otros recursos ajenos que considere oportunos, siempre que estén amparados por una licencia que permita emplearlos.

El docente es el único responsable de todo el material publicado en la asignatura.

En el caso que un docente deje de impartir una asignatura y quiera ceder su material, así como la estructura y las diferentes actividades creadas en Aula digital, tendrá que firmar un documento autorizando la copia del mismo al servicio Campus Digital, y la utilización posterior del material al docente encargado de su docencia. Cuando se trate de material de autoría propia, se mantendrán los créditos originales.

Los alumnos sólo pueden utilizar los materiales de la asignatura para uso personal y no los pueden reutilizar fuera del ámbito académico, excepto que se cuente con la autorización expresa del profesor.

Todo usuario de Aula digital tiene la responsabilidad de disponer de una copia de la información y/o de los ficheros que se añadan a las asignaturas.

Al terminar el curso académico, los materiales y la actividad de los usuarios se mantendrá un año más, conforme a lo que señala el ACORD NORMATIU 12741/2018, del dia 10 de mayo de 2018 pel qual es modifica l'Acord normatiu 10959/2014, de 18 de marzo, pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Universitat (articulo 39, FOU 465).

DERECHOS DE AUTOR

Queda prohibida la publicación, total o parcial, de materiales con derechos de propiedad intelectual, sin autorización correspondiente; el docente asume la total responsabilidad ante cualquier reclamación que, en este sentido, puedan efectuar terceras personas

El docente declara expresamente que los materiales que sube a la plataforma son documentos originales suyos.

Respecto de obras de terceros que utilice o implemente, declara que lo hace (correcta utilización del derecho de cita y de ilustración para la enseñanza) conforme a la normativa vigente, concretamente en el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por Real decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril; o el uso de los cuales esté amparado en regulaciones o convenios específicos entre la universidad y entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, sin infracción de los derechos de terceras personas.

Las obras son utilizadas bajo su exclusiva responsabilidad del docente, la universidad queda exonerada de cualquier tipo de responsabilidad

Los docentes que publiquen materiales propios en la plataforma gozan de la protección que les concede la normativa vigente sobre Propiedad Intelectual, concretamente en el citado texto refundido de la Ley de propiedad intelectual; o el uso de los cuales esté amparado en regulaciones o convenios específicos entre la universidad y entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, y son libres para decidir qué derechos, autorizaciones o licencias conceden al resto de usuarios.

Los usuarios se comprometen a respetar los usos permitidos por los autores. La omisión de autorización expresa para otros actos supone que los autores se reservan los derechos, y que ceden a los usuarios, únicamente, la posibilidad de utilizar o reproducir la obra de forma privada, sin modificarla, comunicarla públicamente o redistribuirla, dentro o fuera la plataforma.

ACTIVIDAD DE TODO TIPO DE USUARIOS

Los usuarios dan su consentimiento para que se puedan revisar los registros y la actividad en la plataforma, siempre que sea necesario para solucionar una incidencia o consulta, ya sea a petición del docente, de cualquier autoridad universitaria o de la Sindicatura de Greuges.

Por otro lado, el docente queda informado de que el servicio Campus Digital puede acceder a su asignatura, para elaborar un informe sobre su actividad en Aula digital, especificando datos como los registros, recursos y actividades, a efectos de evaluación de uso de la plataforma.

Para expedir el Certificado de uso de las TIC como elemento de mejora y de innovación docente, el servicio Campus Digital accederá a la asignatura para constatar la veracidad de los datos aportados por el docente en el formulario correspondiente.

DATOS PERSONALES

Todos los usuarios se dan por enterado de que la información personal que aparece en Aula digital es la misma que hay en UIBdigital y que corresponde a la información que entregó a los servicios administrativos de la Universidad.

El uso de Aula digital por parte de todos los usuarios da permiso para que se publique la fotografía incluida en UIBdigital, en el perfil de la plataforma educativa, aunque que siempre tendrá los privilegios oportunos para poder cambiarla o suprimirla, en el caso que así lo considere.

WEB DE CONTENIDOS DOCENTES, WEB HOSPEDADA EN LA UIB

En el caso de que el docente emplee una web externa para mejorar la comprensión de su materia y/o como soporte al Aula digital habrá de respetar igualmente todo lo referido a derechos de autor mencionado en este documento si dicha web está facilitada u hospedada en los servidores de la UIB.

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS EXTERNAS A LA UIB

Es responsabilidad del docente la utilización de otros sistemas externos a la UIB (Google Drive, Twitter...) para la docencia de su asignatura y de las consecuencias que se puedan derivar. De la misma manera, el alumno será responsable del uso que se haga.

UTILITZACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA DETECCIÓN DE PLAGIO

En cumplimiento de lo que señala el l'ACORD NORMATIU 11822/2016, del dia 18 de març de 2016 pel qual es modifica l'Acord normatiu 10959/2014, de 18 de març, pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Universitat, referente al fraude, y en el caso que así se considere oportuno, el docente podrá emplear herramientas de control de plagio, con el único objetivo de comprobar si existen coincidencias de texto, totales o parciales, tanto de otros trabajos como en Internet en general.

USO ADECUADO DE LA PLATAFORMA

Ningún tipo de usuario puede emplear Aula digital de la UIB como un medio para difundir publicidad ni generar SPAM, ni tampoco usarla para difundir o reproducir materiales que vulneren los derechos de la propiedad intelectual.

Todos los usuarios se comprometen a tener una actitud respetuosa y a utilizar un lenguaje adecuado en la comunicación con los demás, y también a mantener la confidencialidad de las comunicaciones privadas.

 

 

 

AULA DIGITAL TERMS OF USE

Per veure'n la versió en català, feu clic aquí

Para ver la versión en castellano, pulse aquí

Description of the general terms of use for the university's Aula Digital platform

ACCEPTANCE OF RULES

Use of the UIB Aula Digital means you accept the rules set out below.

The Universitat de les Illes Balears reserves the right to modify these criteria. In any event, possible changes will be announced beforehand over the platform.

EDUCATIONAL PURPOSE

Aula Digital is designed for academic purposes including teaching, research and management, meaning no other uses are acceptable.

EDUCATIONAL CONTENT

The contents published on the platform are exclusively for teaching purposes.

Lecturers may provide students with any material they themselves have written, regardless of the format, and other resources they deem appropriate, as long as they are covered by a user license.

Lecturers are solely responsible for all material published for the subject.

In the event that a lecturer ceases to teach a subject and wishes to transfer his/her material, as well as the structure and different activities created on Aula Digital, they will need to sign a document authorising the Campus Digital service to copy it and the later use by the next lecturer in charge of teaching the subject. Where it is material written by the lecturer him/herself, the original credits will be maintained.

Students may only use the subject material for personal use and may not reuse it outside an academic setting, unless this is specifically authorised by the lecturer.

All Aula Digital users are responsible for obtaining a copy of the information and/or files provided for subjects.

The Universitat de les Illes Balears guarantees access via the Campus Digital service to subjects in the current academic year, as well as the incorporated material, in accordance with the official dates of the academic year.

At the end of the academic year, this material and user activity shall be maintained for a further year, in accordance with what is set out in REGULATORY AGREEMENT 12741/2018 of 10th May 2018, modifying Regulatory Agreement 10959/2014, of 18th March,that approves the University's Academic Regulations (article 39, FOU 465).

COPYRIGHT

Total or partial publication of material with intellectual property rights is strictly prohibited without the corresponding prior authorisation. Lecturers are completely liability for any complaint which, in this sense, may be made by third parties.

Lecturers specifically state that the material they upload to the platform contains their own original documents.

With regard to works by third parties that lecturers use or implement, they state that this is done (correct use of citation and illustration right for teaching purposes) in accordance with current legislation, specifically the consolidated text of the Intellectual Property Act, approved by Legislative Royal Decree 1/1996 of 12th April, or that use thereof is covered by specific regulations or agreements signed between the university and intellectual property rights management companies, without infringing the rights of third parties.

Works are used under the exclusive liability of lecturers. The university is exonerated from any type of liability.

Lecturers publishing their own material on the platform enjoy the protection awarded by current legislation on Intellectual Property, specifically in the aforementioned consolidated text of the Intellectual Property Act or where use thereof is covered by specific regulations or agreements signed between the university and intellectual property rights management companies; they are free to decide which rights, permissions or licenses they grant to other users.

Users undertake to respect the uses permitted by authors. By specifically omitting permission for other purposes, authors reserve the rights thereof and solely award users the possibility to use or reproduce the work privately, without modifying said work, or publicly communicating or redistributing it on or off the platform.

ALL USER ACTIVITY

Users provide consent for the records and activity on the platform to be reviewed, as long as this is required to resolve an incident or query, whether upon request by lecturers or by any university authority or the Ombudsman.

In turn, lecturers are hereby notified that the Campus Digital service may access their subjects to produce a report on their activity on Aula Digital, specifying details such as records, resources and activities for platform use assessment purposes.

In order to issue the ICT User Certificate for Teaching Improvement and Innovation, the Campus Digital service will access the subject to verify the truthfulness of the information provided by lecturers on the corresponding form.

PERSONAL DETAILS

All usersare hereby notified that the personal information contained on Aula Digital is the same as that on UIBdigital and corresponds to the information provided to the administrative services at the University.

Use of Aula Digital by all users provides permission for the photograph included on UIBdigital to be published within the profile on the educational platform, although they will always have the relevant privileges to change or delete it where they deem it appropriate.

TEACHING CONTENT WEBSITE, UIB-HOSTED WEBSITE

Where lecturers use an external website to improve understanding of the material and/or as a support to Aula Digital, they must also respect all copyright rules set out in this document, where said website is provided or hosted on the UIB servers.

USE OF NON-UIB EXTERNAL TOOLS

Lecturers are liable for use of other non-UIB systems (Google Drive, Twitter...) for teaching their subject and for the consequences that may arise from use thereof. In the same vein, students shall be liable for the use they may make of said tools.

USE OF TOOLS TO DETECT PLAGIARISM

In accordance with what is set out in REGULATORY AGREEMENT 11822/2016 of 18th March 2016, modifying Regulatory Agreement 10959/2014 of 18th March that approves the University's Academic Regulations, lecturers may, with regard to fraud or where deemed appropriate, use plagiarism monitoring tools with the sole aim of verifying whether there are total or partial text matches in other works and online in general.

APPROPRIATE USE OF THE PLATFORM

No user may utilise Aula Digital at the UIB as a way to send advertising or to generate SPAM; nor may they use it to spread or reproduce materials that infringe intellectual property rights.

All users undertake to maintain a respectful attitude and to use suitable language in their communication with others, as well as to keep private communication confidential.